Splošno o Združenju

Grajena stavbna dediščina starih mest v Sloveniji predstavlja kontinuiteto poselitve slovenskega prostora in je dragocenost naše dobe. Predstavlja način življenja mnogih rodov. Stara slovenska mesta so grajeni dokazi naselbinske kontinuitete na različnih področjih, pokrajinah in prikazujejo vso raznovrstnost našega prostora. Naselbinska kultura v Sloveniji, ki ji sledimo od prvih tvorb prazgodovinske dobe, prek srednjega veka do baroka in povojnega časa, je v Sloveniji izredno bogata.

Stara, zgodovinska, največkrat srednjeveška mesta predstavljajo za državo Slovenijo izreden potencial, narodovo bogastvo, ki se ga zaenkrat bolj zavedajo občine same, kot država. Na občinah je tudi finančno breme prenove. Tretjina slovenskih mest je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in po predhodnem Zakonu o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) razglašenih za spomenike. Še več pa je mest, ki imajo za spomenik razglašene samo posamezne dele naselij.

Mesta imajo svoje skupne lastnosti in tudi težave pri svojem delu in predvsem oživljanju starih mestnih jeder, kjer življenje zamira. Vlaganja v prenovo starih mestnih jeder so majhna, zato so objekti v zelo slabem stanju. Slabo urejeni so javni prostori - ulice, trgi, zelene, peš površine. Infrastruktura je zastarela. Velik problem predstavlja promet in mobilnost. Po letu 1991 se je močno spremenila tudi lastniška struktura stanovanj v starem mestnem jedru. Le manjši delež stanovanj je še v občinski lasti, novi lastniki pa nimajo potrebnih sredstev za obnovo.

Ker pa občine, ki se srečujejo z zgoraj navedenimi problemi, med seboj niso povezana, v dialogu z državnimi organi in institucijami in pri pridobivanju sredstev doma in v tujini ne morejo delovati usklajeno in tudi ne uspešno reševati zahtevnih strokovnih problemov.

Prav zato so nekatere občine, ki se teh problemov bolj zavedajo, dale pobudo za ustanovitev Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Gospodarsko interesno združenje je bilo ustanovljeno 12. junija 2001 na Ptuju. Sedež Združenja je na Mestnem trgu 15 v Škofji Loki.


Namen ustanovitve Združenja

Z namenom organiziranega sodelovanja pri izvajanju prenove starih mestnih jeder so skupščine občin Piran, Ptuj in Škofja Loka že leta 1993 ustanovile Skupnost starih mest Republike Slovenije.

Te tri občine in druge občine, ki imajo na svojem območju stara mestna jedra razglašena za kulturni spomenik, ter družbe in organizacije, ki sodelujejo pri prenovi starih mestnih jeder in kulturne dediščine so z namenom iskanja načinov in možnosti izvajanja prenove - ohranitve in oživitve starih mestnih jeder, razvijanja strategije skupnega trženja z namenom povečanja ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost ter spoznanja, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj in z namenom, da bi se Združenje vključilo v Evropsko združenje zgodovinskih mest in pokrajin ustanovile Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije naj bi zastopalo interese mest in gospodarskih družb na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbelo za kulturno dediščino Slovenije.


Cilji in naloge Združenja

Osnovni cilj Združenja je organizirano in povezano nastopanje ter delovanje zgodovinskih mest Slovenije v zasledovanju njim skupnih interesov in ciljev. Cilj je spodbujati razvoj in novo življenje zgodovinskih mest v Sloveniji.Naloge Združenja:
 • Uveljavitev projektov prenove zgodovinskih mestnih jeder kot nacionalnega programa strategije razvoja Republike Slovenije,
 • Predstavljanje starih mest pred državnimi in drugimi organi in v strokovnih institucijah v Republiki Sloveniji in v drugih državah,
 • Sodelovanje pri organiziranju in izvajanju prenove starih mestnih jeder v Republiki Sloveniji,
 • Sodelovanje s podobnimi tujimi asociacijami zgodovinskih mest in vključevanje vanje,
 • Iskanje najprimernejših rešitev ter določanje operativnih in specifičnih ciljev (npr. izmenjava strokovnih izkušenj, načrtov prenov in naročanje raziskav, določanje prioritet),
 • Priprava konkretnih programov za dosego postavljenih ciljev,
 • Izvajanje pobud, ki prispevajo k izboljšanju življenjskega standarda na območju starih mestnih jeder,
 • Povezava z ostalimi zgodovinskimi mesti ter razvijanje strategije skupnega marketinga z namenom povečanja ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnosti zaklad in turistična privlačnost ter da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj,
 • Priprava poročil in publikacij ter vzdrževanje stikov z mediji,
 • Na podlagi predhodno usklajenih interesov sodelovanje na področjih, ki so značilna za stara mesta (kultura, turizem, šolstvo, šport, ipd.),
 • Sodelovanje z rednim šolskim in obšolskim sistemom z namenom vplivati na vzgojo mladih o pomenu kulturne dediščine,
 • Vzpodbujanje vseh oblik izobraževanja na področju prenove kulturne dediščine (materiali, tehnologija obdelave, načini vgradnje),
 • Izmenjava izkušenj in mnenj med članicami Združenja,
 • Pridobivanje finančnih sredstev za delo Združenja,
 • Znižanje stroškov pri skupnih projektih, zanimivih za vse članice Združenja,
 • Izdelava projektov prenove, ureditvenih načrtov in drugih urbanističnih projektov oz. sodelovanje in svetovanje pri izdelavi le-teh,
 • Prizadevanje za razglasitev zgodovinskih mestnih jeder za kulturni spomenik,
 • Prizadevanje za vpis zgodovinskih mestnih jeder v seznam Unescove kulturne dediščine,
 • Organizirati "Šolo prenove" skupaj z gradbenimi podjetji,
 • Predlagati sprejem zakonodaje, ki bo pospešila prenovo (racionalizacijo postopkov za pridobitev dokumentacije, odpravo oz. zmanjšanje DD pri prenovi poslovnih prostorov, priznanje večjih davčnih olajšav),
 • Organizirati medobčinski sklad za prenovo za financiranje prenove v zaščitenih območjih in na podeželju.

 

Pogodba o ustanovitvi in delovanju ZZMS
Pogodba 
   
Kontaktni podatki
Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Mestni trg 15, Škofja Loka
telefon: +386 4 51 32 433
e-pošta: info@zgodovinska-mesta.si
Povezave na člane združenja
Občine: Idrija / Jesenice / Kamnik / Koper / Kostanjevica na Krki
Kranj / Metlika / Novo mesto / Piran / Ptuj / Radovljica
Slovenske Konjice / Škofja Loka / Tržič / Žužemberk

Podjetja: Gea Consult / Projektiva inženiring / TMD Invest
Umarh / Hafner Medard s.p. / Razvojna agencija Sora
Razvojna agencija Gorenjske BSC d.o.o. / Gradart d.o.o.
Ostale zanimive povezave
© 2010 - Združenje zgodovinskih mest Slovenije